1. Ohälsostatistik i Örebro kommun efter år, ålder, kön och ohälsomått

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 13121

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 16-64 år (11)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningtal, Dagar med sjuk- och aktivitetsersättning, Dagar med rehabiliteringsersättning, Antal personer (5)


 2. Ohälsotalet i åldersgruppen 16-64 år i Örebro kommun efter födelseland, år och kön

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 2621

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. födelseland/medborgarskapsland: Födda i Sverige, Utrikesfödda, Hela befolkningen, (3)
  4. enhet: Ohälsotal, Antal personer, (2)


 3. Ohälsotal i Örebro kommun 2013 efter ålder, kön och sektortillhörighet

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 4087

  1. ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-54 år, 55-59 år, ..., 16-64 år (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sektor: Offentlig sektor, Statliga myndigheter, Landsting, Kommunala myndigheter, ..., Hela befolkningen (10)
  4. enhet: Antal personer, Ohälsotal, (2)


 4. Ohälsotal i åldersgruppen 25-64 år i Örebro kommun efter utbildningsnivå och kön

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 1860

  1. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, ..., Totalt (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. enhet: Ohälsotal, Antal personer, (2)